អាហារ ៤មុខ ត្រូវជាប់ក្នុងបម្រាមហាមមិនឱ្យទទួលទានជាដាច់ខាត ចាប់ពីម៉ោង ៩ យប់ទៅ

រាប់ចាប់ពីវ័យកណ្ដាលទៅ សូមកុំបរិភោគអាហារទាំង៤មុខខាងក្រោមនេះឱ្យសោះក្រោយម៉ោង ៩យប់ ព្រោះការទទួលទានអាហារទាំងនេះ នៅម៉ោង...

Loading...