ជ្រើសយករូបព្រះមួយអង្គដែលអ្នកពេញចិត្ត ដើម្បីទស្សទាយពីអត្តចរិតរបស់អ្នក ជាមនុស្សបែបណា?

១. ព្រះពុទ្ធលេខ ១ បើអ្នកជ្រើសរើសយករូបព្រទី១ នោះបញ្ជាក់ថា...

តើអ្នកគិតថា រូបមួយណាចាស់ជាងគេ នោះនឹងបញ្ជាក់ ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក

១. ជ្រើសរើសរូបភាពទី១ រូបរាងខាងក្រៅរបស់អ្នក អ្នកជាមនុស្សងាយសើច ងាយញញឹម...

ជ្រើសរើសឪឡឹកណាមួយ នឹងបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតពិតរបស់អ្នក

១. ជ្រើសរើសរូបភាពទី១ បើអ្នកជ្រើសរើសរូបភាពទី១ នោះមានន័យថា អ្នកជាមនុស្សឆ្លាតវៃ...

ពិតជាឆុតណាស់!! មើល “ម្រាមជើង” ដឹងពីសមត្ថភាព! តោះសាកចុចមើលៗតើត្រូវអត់!

ជ្រើសរើសមើលថាទម្រង់ជើងមួយដែលត្រូវនឹងជើងរបស់អ្នក ដើម្បីដឹងថា តើទម្រង់នៃជើងរបស់អ្នកអាចប្រាប់ពីចរិតអ្នកហើយត្រឹមត្រូវឬអត់? តោះ!...

Loading...